Loading...

Splošni pogoji nabave

1. Splošna določila

1.1. Splošni pogoji nabave veljajo za vse medsebojne poslovne odnose med naročnikom in dobaviteljem, ki nastanejo z naročilom ali pogodbo.
1.2. Splošni pogoji nabave so sestavni del nabavne pogodbe in naročila ter v splošnem urejajo nabavne posle za lastne potrebe naročnika. Vse pogodbe oziroma naročila se sklepajo v pisni obliki.
1.3. Splošni pogoji nabave se uporabljajo za nakup (dobavo) blaga, storitev in opreme.
1.4. Naročnik si pridržuje pravico, da določi posebne pogoje nabave, ki prevladajo nad temi Splošnimi pogoji nabave.

2. Naročilo

2.1. Veljavno je samo naročilo, izdano na naročnikovem dokumentu za naročilo. Naročilo, pogodba, odpoved pogodbe ali kakršnakoli sprememba le-teh mora biti v pisni obliki in se mora poslati po elektronski pošti ali navadni pošti.
2.2. Naročilo mora vsebovati vrsto in/ali specifikacijo blaga, storitev ali opreme, količino (obseg), ceno, dobavni(-e) rok(-e), pogoje dobave in plačilne pogoje.
2.3. Odstopanja od vsebine naročila niso dovoljena brez naročnikovega predhodnega pisnega soglasja.
2.4. Dobavitelj je dolžan po prejemu naročila s strani naročnika le-temu poslati potrditev ali zavrnitev naročila najkasneje v roku 48 ur. Potrditev naročila mora vsebovati naslednje informacije: artikel, količino, datum dobave in številko naročnikovega naročila. Če naročnik v roku 48 ur po oddaji naročila ne prejme potrditve ali zavrnitve naročila, se šteje, da dobavitelj v celoti potrjuje prejeto naročilo.

3. Dobava blaga, storitev in opreme

3.1. Dobavitelj mora blago, storitve ali opremo dobaviti v skladu s prejetim naročilom ali sklenjeno pogodbo.
3.2. Naročnik lahko na dobaviteljeve stroške reklamira storitve, ki niso opravljene skladno s pogoji naročila ali pogodbe in reklamira ter zavrne blago ali opremo, ki ni dobavljeno(-a) skladno s pogoji naročila ali pogodbe.
3.3. Če dogovorjeni roki dobave niso upoštevani lahko naročnik odstopi od naročila ali zahteva plačilo odškodnine zaradi neizpolnitve kot pogodbeno kazen v skladu z določili točke 8.
3.4. Šteje se, da je blago ali oprema prispelo(-a) pravočasno, če je dostavljeno(-a) na dogovorjeno mesto, v dogovorjenem roku navedeno v naročilu ali pogodbi. V primeru storitev se šteje, da je bila storitev izvedena pravočasno, če jo naročnik pisno potrdi v roku in na način, ki je naveden v naročilu oziroma pogodbi.
3.5. Vsem dobavam blaga ali opreme mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje natančen opis vsebine pošiljke in se sklicuje na številko naročila.
3.6. Kadar naročnik pisno potrdi, da bo dobavo sprejel po delih, se pogodba ali naročilnica razlaga kot ena sama pogodba ali naročilnica za vsak posamezni del. Če dobavitelj ne izpolni v celoti dogovorjen nabavni posel, lahko naročnik celotno pogodbo ali naročilo obravnava kot neizpolnjeno.
3.7. Če se blago ali oprema naročniku dobavi v večjih količinah od naročenih, naročnik ni dolžan plačati presežka dobavljene količine. Vsak presežek ostane ob tveganju dobavitelja in na njegove stroške en mesec na razpolago za prevzem z njegove strani. Po preteku enega meseca lahko naročnik presežek dobavljenega blaga ali opreme odstrani na dobaviteljeve stroške.
3.8. Dobavitelj je dolžan naročniku takoj sporočiti vsako oviro, ki bi povzročila zamudo dobave. Če dobavni pogoji niso izpolnjeni, naročnik lahko zaračuna dobavitelju škodo, ki mu je nastala zaradi tega in si priskrbi nadomestno dobavo pri drugem dobavitelju (kritni nakup), razen v primeru pisnega dogovora o zakasnjeni dobavi.


4. Pakiranje in embalaža

4. Pakiranje in embalaža
4.1. Dobavitelj mora blago oziroma opremo strokovno in varno zapakirati, da bi se preprečile morebitne poškodbe med prevozom in/ali pri ravnanju z njim med nakladanjem, razkladanjem in skladiščenjem.
4.2. Odgovornost za poškodbe dobavljenega blaga oziroma opreme zaradi neustrezne embalaže nosi dobavitelj.
4.3. Dobavitelj je dolžan blago oziroma opremo, ki jo pošilja naročniku, pravilno in v celoti opremiti v skladu z veljavno zakonodajo. Naročnik lahko od dobavitelja pisno zahteva posebno označevanje blaga oziroma opreme in v tem primeru lahko dobavljeno blago oziroma opremo zavrne ter zahteva odpravo napak na dobaviteljeve stroške, če ni označeno v skladu z dogovorom. Obvezni podatki na embalirani enoti so popoln naziv izdelka iz naročila dobavitelju (delovni nalog projekta, številka naročila dobavitelju, količina, številka šarže in druge pomembne številke).
4.4. Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeno blago oziroma opremo, ki bo naročniku ostalo na zalogi prevzel nazaj, naročnik pa bo za najmanj tako vrednost istočasno naročil drugo blago oziroma opremo. Naročnik bo blago oziroma opremo vrnil nepoškodovano.
4.5. Dobavitelj je dolžan ravnati v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži in naročnika vnaprej seznanjati glede količin embalaže, ki jih bo dobavil naročniku.


5. Nabavna cena in plačilni pogoji

5.1. Nabavne cene, navedene v naročilu, pogodbi ali s strani naročnika potrjeni ponudbi, so fiksne. V kolikor se cena na računu razlikuje od dogovorjene cene, tega računa naročnik ne plača in se ga vrne dobavitelju (zavrnitev računa v celoti), razen, če je pisno posebej dogovorjeno drugače. Dobavitelj je dolžan naročniku izstaviti nov pravilen račun. Račun mora biti izstavljen v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
5.2. Za vsako spremembo cen je dobavitelj dolžan dostaviti kupcu nov cenik v pisni obliki najmanj 60 dni pred uveljavitvijo. O višini spremembe se stranki dogovorita sporazumno in samo v primeru, če je le-ta s strani dobavitelja ustrezno utemeljena.
5.3. Dobavitelj se zavezuje, da bo pri vsaki dobavi navedel številko kupčevega naročila ali pogodbo na dobavnici in na izdanem računu, hkrati pa na računu navedel tudi številko dobavnice ter poslovno enoto naročnika.
5.4. Plačilni rok velja od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.
5.5. Račune sprejemamo na elektronski naslov invoice@varis-lendava.si. Računa brez priložene kopije dobavnice in navedene številke naročilnice ne sprejmemo! Podatki na dobavnici in računu morajo biti identični.
5.6. Račun mora biti izstavljen v ustreznem davčnem obdobju po opravljeni storitvi ali dobavi. Za obračun obresti DDV zaradi prepoznega obračuna, nosi stroške dobavitelj. Vsebina računa je določena z Zakonom o davku na dodano vrednost.
5.7. Plačilo se izvede skladno s plačilnimi pogoji, po prejemu blaga, storitev ali opreme in izdaji ustreznega računa.
5.8. Plačilo se izvede samo in izključno dobavitelju/pogodbeniku na njegov transakcijski račun.
5.9. Vse cene veljajo s pariteto INCOTERMS (specifična pariteta se dogovori s pogodbo), pri čemer velja, da stroški dostave, pretovora, uvoza, dajatev, pakiranja, drugi stroški in riziko bremenijo dobavitelja, dokler blago oziroma oprema ni predana naročniku v kraju namembnosti. Stroški razklada v kraju namembnosti bremenijo naročnika. To določilo ne velja, če je v pisnem naročilu ali pogodbi določeno drugače.


6. Količina, kakovost in reklamacije

6.1. Količina blaga ali opreme, ki je navedena v naročilu ali pogodbi, ob dobavi ne sme biti presežena (presežek) niti pomanjkljiva (manko) brez predhodne pisne oziroma ustne odobritve s strani naročnika. Delne dobave so sprejemljive ob predhodnem dogovoru oziroma soglasju naročnika. Količinski in kakovostni prevzem opravi naročnik ob predaji blaga ali opreme v proizvodnjo na podlagi priložene dobavnice.
6.2. Dobavitelj izkazuje skladnost blaga, storitev ali opreme z veljavno dokumentacijo.
6.3. Dobavitelj pozna tehnološke postopke po katerih posluje oziroma dela proizvodnja podjetja Varis Lendava d.o.o., prav tako pozna tudi specifike končnega izdelka, skladiščenje materiala in končnih izdelkov. Njegova dolžnost je naročnika posebej opozoriti na morebitno neprimernost posameznega materiala, storitve, blaga ali opreme, sicer v nasprotnem primeru nosi odgovornost za morebitno kasneje nastalo škodo zaradi vgraditve neprimernega materiala (odgovornost za reklamacije in nastalo škodo) kot tudi za odgovornost dobrega strokovnjaka.
6.4. Dobavitelj jamči za kakovost naročenega blaga, storitev ali opreme.
6.5. Naročnik si pridržuje pravico zavrniti prevzem očitno pomanjkljivega ali poškodovanega blaga ali opreme ali zavrniti prevzem neustrezno opravljenih storitev. Dobavitelj je dolžan na lastne stroške prevzeti nazaj blago oziroma opremo, opredeljeno v prejšnji točki.
6.6. Če kakovost odstopa od vnaprej določenih meril, se pošiljka delno ali v celoti reklamira ali pa se določi način odprave ugotovljenih napak. Stroške odprave napak ali zavrnitve blaga, opreme ali storitev v celoti nosi dobavitelj.
6.7. Zaradi specifičnosti poslovanja ima naročnik pravico očitne napake v kakovosti (poškodba,…) ugotavljati šele z uporabo blaga ali opreme v proizvodnem procesu, zato rok za uveljavljanje le teh začne teči z lansiranjem blaga ali opreme v proizvodnjo. Naročnik mora dobavitelju očitne napake javiti nemudoma oziroma ga obvestiti najkasneje v osmih dneh od dneva lansiranja blaga v proizvodnjo, najkasneje pa v 6 mesecih od dobave blaga ali opreme oziroma od dneva opravljene storitve. Glede skritih napak mora naročnik obvestiti dobavitelja v roku 8 dni po njihovem odkritju, šteto od dneva, ko je napako opazil oziroma prvi dan funkcionalne uporabe blaga ali opreme v kopalnicah kupca. Enako velja za uveljavljanje skrite napake za opravljene storitve.
6.8. Vračanje zavrnjenega blaga ali opreme se opravi na stroške dobavitelja.
6.9. Dobavitelj je dolžan ugotovljene napake odpraviti takoj potem, ko je z njimi o tem seznanjen s strani naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da ob neodzivnosti dobavitelja v roku treh (3) dneh ugotovljene pomanjkljivosti odpravi sam ali s pomočjo tretje osebe, v nujnih primerih, ki predstavljajo možnost ali nastanek škode, povzročitve splošne nevarnosti oseb ali ko so ogroženi naročnikovi dobavni roki, pa je dobavitelj dolžan ugotovljene napake odpraviti, sortirati in dostaviti kvalitetno blago ali opremo v roku 3 dni. V kolikor ne pristopi k reševanju, jih na stroške dobavitelja odpravi naročnik. S tem povezane stroške v celoti nosi dobavitelj.
6.10. Če dobavitelj ne začne odpravljati napake takoj po naročnikovi zahtevi, lahko v nujnih primerih, zlasti zaradi preprečitve hude nevarnosti ali večje škode, taka popravila na stroške dobavitelja opravi sam ali pa jih za naročnika opravi tretja oseba (kritni kup in manipulativni stroški sortiranja), če si na ta način prepreči zastoje v proizvodnji in odpremi.
6.11. Naročnik lahko zahteva nadomestilo dokazane škode in vseh s tem povezanih stroškov in si pridržuje pravico zaustavitve plačila računa dokler ni rešena reklamacija.


7. Garancija

7.1. Dobavitelj daje za svoje blago, opremo in storitve najmanj pet (5) letno garancijo, ki začne veljati od datuma primopredaje gotovih kopalnic končnemu naročniku. Garancijski rok je lahko daljši, če to določa veljavna zakonodaja.


8. Pogodbena kazen

8.1. Naročnik je ob zamudi pri dobavi blaga, storitev ali opreme upravičen zaračunavati pogodbeno kazen v višini 0,5 % celotne vrednosti naročila za vsak začeti koledarski dan, ko je dobava v zamudi, vendar ne več kot 10 % celotne vrednosti naročila ali odpoklica.
8.2. Naročnik si v primeru dobaviteljeve malomarnosti, zaradi katere utrpi škodo, pridržuje pravico zaračunati odškodnino.
8.3. Naročnik bo dobavitelju zaračunal vse eventualno nastale stroške zaradi zastojev ali problemov pri tehničnih prevzemih, ki bi bili posledica pomanjkljive dokumentacije. Če ni dogovorjeno drugače, mora penale dobavitelj sam obračunati mesečno in izstaviti naročniku dobropis.
8.4. Zaradi predčasne dobave blaga, storitev ali opreme se pogoji plačila, navedeni v naročilu, ne spremenijo (prvotno dogovorjena valuta ostaja enaka, kljub predčasni dobavi).


9. Odgovornost

9.1. Dobavitelj je odgovoren za kakovost in delovanje dobavljenega blaga, storitev ali opreme, kot sta opisani v opisu izdelka, na risbah in v specifikaciji kakovosti, ter tudi za upoštevanje splošno sprejetih standardov kakovosti.
9.2. Dobavitelj odvezuje naročnika vsakršne odgovornosti v zvezi s pravicami intelektualne lastnine ali pravicami tretjih oseb, ki bi izvirale iz dobave blaga, storitev ali opreme in naročniku jamči nemoteno uporabo dobavljenega blaga in storitev ter se zavezuje naročniku poravnati vso škodo, ki bi nastala, če bi tretja oseba proti slednjemu uveljavljala zahtevke iz naslova pravic industrijske lastnine ali avtorskega prava.
9.3. Blago ali oprema, ki ga/jo je dobavil dobavitelj, mora ustrezati vsem veljavnim varnostnim predpisom na območju EU, za kar dobavitelj jamči in prevzema vso odgovornost.
9.4. Dobavitelj je odgovoren naročniku za ustreznost in funkcionalnost dobavljenega blaga. Vsled tega je dolžan naročniku predložiti tudi vsa potrdila, izjave o skladnosti, garancije, morebitne certifikate, atest, potrdila o poreklu blaga in druga dokazila o blagu, ki ga dobavlja ter vso ostalo dokumentacijo, kot jo zahteva veljavna zakonodaja in naročnik, vse z namenom dokazovanja ustreznosti in funkcionalnosti dobavljenega blaga.


10. Poslovna skrivnost (zaupnost in varovanje podatkov)

10.1. Dobavitelj bo vse vrste informacij, ki so povezani s prevzemom naročila, o naročniku ali o kateri koli drugi hčerinski družbi, zaposlenih ali predstavnikih, tako v ustni, kot pisni obliki, obravnaval kot zaupne in kot poslovno skrivnost. Nobena od teh informacij ne bo razkrita tretjim osebam ali uporabljena za drug namen, kot za izpolnitev naročila, brez pisnega soglasja naročnika in sicer najmanj za obdobje 3 let od sklenitve pogodbe.
10.2. Podatki o prometu naročila se tretji osebi lahko dajejo samo s pisnim pristankom obeh pogodbenih strank. Dobavitelj svojim podizvajalcem lahko posreduje le tiste informacije, ki so nujne za izvedbo del. Dolžan jih je zavezati k varovanju tajnosti informacij.
10.3. Če dobavitelj ne varuje zaupnosti skladno z navedenim, je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi tega.
10.4. Vsi načrti, poslani s strani naročnika, so intelektualna last podjetja Varis Lendava d.o.o. in se smatrajo kot poslovna skrivnost.


11. Zagotavljanje rezervnih/nadomestnih delov

11.1. Dobavitelj je dolžan zagotavljati rezervne/nadomestne dele naročniku najmanj za čas trajanja garancijske dobe.


12. Reševanje sporov (veljavno pravo in sodna pristojnost)

12.1. Za vse spore, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med dobaviteljem in kupcem/naročnikom ter jih ni mogoče rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Murski Soboti. Uporabljalo se bo slovensko pravo v kolikor med strankama pisno ni dogovorjeno drugače.
12.2. Pri poslovanju z dobavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji se določa uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija), sicer pa se uporablja Obligacijski zakonik.


13. Splošne določbe

13.1. Če postane katera koli določba teh Splošnih pogojev nabave pravno neveljavna, to nima vpliva na veljavnost preostalih določb splošnih pogojev. Stranki vsako neveljavno določbo nadomestita z veljavno določbo, ki čim bolj ustreza njunemu prvotnemu namenu.
13.2. Za vse kar ni določeno s splošnimi pogoji naročanja blaga in storitev ter z naročilom oziroma pogodbo, veljajo določila Dunajske konvencije oziroma določila Obligacijskega zakonika, Zakona o davku na dodano vrednost ter določila ostalih relevantnih zakonov.
13.3. Dobavitelj je obveščen in soglaša s tem, da bodo podatki o dobavitelju obdelani v naročnikovem računalniškem sistemu.
13.4. Dobavitelj s prejemom Splošnih pogojev nabave potrjuje, da se je seznanil z njimi in da sprejema vse v njih določene obveznosti pri izvajanju pogodbe oziroma naročila.
13.5. Splošni pogoji nabave začnejo veljati z dnem objave na spletni strani podjetja Varis Lendava d.o.o.